VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Osoba rezervující služby (dále jen "Subjekt") uděluje v souladu s § 5 odst. 4 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 101/2000 Sb.“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 

Správce osobních a citlivých údajů: Redvale, a.s. (dále jen "Správce").

Zpracovávané osobní údaje: Kontaktní údaje, adresa, telefon, emailová adresa, případně údaje o místu narození a věku vztahující se k osobě Subjektu. Účel zpracování osobních údajů: Správce bude zpracovávat osobní údaje pro komunikaci, nabízení služeb, produktů a dalších informací o Správci a jeho produktech a službách včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od Subjektu získávány přímo osobně nebo telefonicky; dále na základě vyplněných kontaktních nebo objednávkových formulářů. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě.

Období, pro které Subjekt souhlasí se zpracováváním: Souhlas se uděluje na dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu. Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Souhlas, který Subjekt tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje, které Správce není oprávněn zpracovávat na základě jiného právního titulu, nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné ani v budoucnu přístup do databáze obnovit. Informace o tom, zda a kterému zpracovateli byly jeho osobní údaje poskytnuty, je klientovi poskytnuta na základě jeho dotazu. Informace o tom, zda a kterému zpracovateli byly jeho osobní údaje poskytnuty, je klientovi poskytnuta na základě jeho dotazu. Subjekty zpracovávající údaje: poskytnuté osobní údaje včetně citlivých údajů budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů. Správce uzavřel se zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona č. 101/2000 Sb., např. za účelem statistického zpracování dat. O konkrétním zpracovateli bude Subjekt vždy informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele.

Informace o tom, zda a kterému zpracovateli byly jeho osobní údaje poskytnuty, je klientovi poskytnuta na základě jeho dotazu. Zpřístupnění údajů jiným subjektům: osobní údaje včetně citlivých údajů mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Poučení Subjektu dle podle § 12 a 21 Zákona - právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li Subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ochrana práv Subjektu údajů dle § 21 Zákona: Každý Subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Subjekt obrátit i přímo.

Pobytové vouchery: Vzhledem k omezené kapacitě lze dárkový voucher využít pouze po potvrzení termínu pobytu ze strany hotelu. Nelze ho uplatnit ve vybraných obdobích: 24. 12. 2023 - 4. 1. 2024 vč., 23. 3. 2024 - 6. 4. 2024 vč. a 24. 12. 2024 – 3. 1. 2025 vč.

Hodnotové vouchery: Vzhledem k omezené kapacitě lze dárkový voucher využít pouze po potvrzení termínu pobytu ze strany hotelu.