OBCHODNÍ PODMÍNKY

Údaje o obchodní společnosti:

Název: Gastro Holding Group a.s.
Sídlo: Praha 1, Opatovická 1659/4, PSČ 11000
IČO: 282 18 337
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 13595
(dále též „prodávající“)

Provozovna: La Bodeguita Del Medio
Sídlo provozovny: Praha 1, Kaprova 5, PSČ 110 00
Kontaktní údaje: e-mailová adresa: bodeguita@bodeguita.cz, tel. č.: +420 224 813 922

I. Úvodní ustanovení

1. Prodávající tímto v souladu s ustanovením ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „OZ“) vydává následující obchodní podmínky, jenž jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem), kterým je fyzická nebo právnická osoba (dále též jako „kupující“) uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese http://www.labodeguitadelmedio.cz/e-shop.htm (dále též jako „E-shop“).

2. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se řádně seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, rozumí veškerým jejím ustanovením a bez výhrad s nimi souhlasí.

3. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek, přičemž kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II. Předmět a uzavření smlouvy

1. Prodávající je provozovatelem restaurace s názvem La Bodeguita Del Medio, na adrese Kaprova 5, 110 00 Praha 1, přičemž předmětem uzavřené kupní smlouvy s kupujícím je dodání voucheru ze strany prodávajícího, který bude opravňovat osobu, jenž předloží takovýto voucher v časovém rozmezí v něm určeném ve shora uvedené provozovně (restauraci) prodávajícího, k poskytnutí stravovacích služeb v hodnotě určené daným voucherem.

2. Kupující vybráním voucheru z nabídky prodávajícího na E-shopu a jeho následným objednáním prostřednictvím objednávkového formuláře na E-shopu podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Veškeré objednávky podané elektronicky prostřednictvím E-shopu jsou závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace této objednávky (návrhu smlouvy), odeslanou na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení voucheru, cenu zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího (tj. zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, IČ apod.) včetně kontaktních údajů (emailová adresa, kontaktní telefon, apod.), přičemž kupující je povinen vyplnit zejména e-mailovou adresu, na kterou po zaplacení kupní ceny bude ze strany prodávajícího zaslán kupujícím objednaný voucher.

3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4. Platnost objednávky je podmíněna vyplněním veškerých povinných náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

5. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v E-shopu, tj. že vystavení zboží v E-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 OZ.

6. Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost za objednané zboží (voucher, resp. vouchery) prodávajícímu zaplatit celkovou sjednanou kupní cenu včetně daní (příp. poplatků), a to platbou kreditní nebo debetní kartou prostřednictvím E-shopu, a poté, co tato kupní cena bude v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího, je prodávající povinen zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři objednané zboží (tj. voucher, resp. vouchery). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2119 odst. 1 OZ se na jejich smluvní vztah nepoužije.

2. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

3. Kupující má v souladu s ust. § 1829 OZ právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od zaslání zboží (voucheru, resp. voucherů) ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek, jenž je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a uzavřené kupní smlouvy.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že ujednání dle předchozí věty neplatí, tj. prodávající nemusí kupujícímu ničeho vracet v případě, že zakoupený voucher nebude uplatněn v dané provozovně prodávajícího ve lhůtě uvedené na tomto voucheru (tj. daný voucher tzv. „propadne“) nebo zakoupený voucher bude prodávajícím kupujícímu prodán se slevou nebo darován bez úplaty. Dále v případě, že kupující objednal více voucherů, přičemž některé z nich byly již v mezidobí uplatněny (resp. v rozsahu jim odpovídajícím byly ze strany prodávajícího stravovací služby již poskytnuty), vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky ve smyslu první věty tohoto ustanovení pouze ve výši odpovídající kupní ceně voucherů, které uplatněny ještě nebyly.

5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na E-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IV. Ochrana osobních údajů

Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Konkrétně sejedná zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na jeho e-mailovou adresu.

Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

V. Závěrečná ujednání

1. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími příslušnými právními předpisy.

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Praze, dne 23. 9. 2015