OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE RESORT CARD A DÁRKOÝCH POUKAZŮ

I. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností, vyplývajících z členství ve věrnostním programu spojeném s vydáním RESORT CARD, mezi společností Marie Hrochová, IČ 70601828, DIČ CZ5961290874 Sobotín ev. č. 3, 788 16 Sobotín, jako vydavatelem RESORT CARD (dále jen „Společnost“) a držitelem RESORT CARD nebo DÁRKOVÉHO POUKAZU (dále jen „Držitel“).

1.2. Službami se rozumí poskytování ubytovacích, stravovacích, wellness a relaxačních služeb, služeb fitness a dalších souvisejících služeb v provozovnách Společnosti.

1.3. Držitelem může být plně svéprávná fyzická osoba a osoba právnická.

II. RESORT CARD

2.1. RESORT CARD funguje na principu kreditu (předplacené karty). Držitel na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité služby v provozovnách Společnosti.

2.2. Za stanovené využité služby, uhrazené RESORT CARD, zaplatí Držitel ceny řídící se podle platného ceníku Společnosti.

2.3. RESORT CARD se vydává zdarma a je plně přenosná.

2.4. Pro účely vydání RESORT CARD zákazník sdělí jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu (dále jen „údaje o Držiteli karty“). Je-li Držitelem RESORT CARD právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o Držiteli karty správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je Držitel RESORT CARD povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu osobně na provzovně Společnosti, popřípadě elektronicky na emailové adrese: info@resortsobotin.cz. Pro účely osobního oznámení změny údajů je Držitel RESORT CARD povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty. Při elektronické komunikaci bude Držitel RESORT CARD vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a emailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání RESORT CARD. Následně mu bude na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání RESORT CARD zaslán změnový formulář.

2.5. V případě ztráty anebo odcizení RESORT CARD je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na provozovně Společnosti anebo elektronicky na adrese: info@resortsobotin.cz. Na žádost Držitele Společnost vystaví duplikát takové karty. Pro účely vystavení duplikátu RESORT CARD je Držitel povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty, v opačném případě není Společnost povinna žádosti Držitele o vystavení duplikátu RESORT CARD vyhovět. Na základě žádosti a po ověření totožnosti Držitele Společnost původní ztracenou anebo odcizenou RESORT CARD zruší, a k účtu Držitele přiřadí vystavený duplikát RESORT CARD. Vystavení duplikátu RESORT CARD je zpoplatněno dle ceníku služeb Společnosti. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem RESORT CARD právnická osoba.

2.6. Na žádost poskytne Společnost Držiteli RESORT CARD údaje o historii RESORT CARD anebo údaj o aktuálním zůstatku na RESORT CARD (není-li tento údaj poskytnut v souvislosti s čerpáním služeb). Pro poskytnutí údajů je Držitel RESORT CARD povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem stanoveným v odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem RESORT CARD právnická osoba. Při elektronické komunikaci bude Držitel RESORT CARD vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a emailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání RESORT CARD. Následně mu budou na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání RESORT CARD zaslány požadované údaje.

2.7. Způsob doručení RESORT CARD vybere zákazník během tvorby objednávky. Doručení e-mailem proběhne automaticky po potvrzení platby v GPE bráně. Doručení Českou poštou proběhne do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet Společnosti. 

III. DÁRKOVÝ POUKAZ

3.1. DÁRKOVÝ POUKAZ funguje na principu předplacené služby. Držitel při koupi DÁRKOVÉHO POUKAZU vybere službu, kterou využije. Změna obsahu zakoupené služby není možná.

3.2. Za stanovené služby, DÁRKOVÝM POUKAZEM, zaplatí Držitel cenu řídící se podle platného ceníku Společnosti.

3.4. Pro účely vydání DÁRKOVÉHO POUKAZU zákazník sdělí jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu (dále jen „údaje o Držiteli karty“). Je-li Držitelem právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o Držiteli správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je Držitel DÁRKOVÉHO POUKAZU povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu osobně na provozovně Společnosti, popřípadě elektronicky na emailové adrese: info@resortsobotin.cz. Pro účely osobního oznámení změny údajů je Držitel DÁRKOVÉHO POUKAZU povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty. Při elektronické komunikaci bude Držitel DÁRKOVÉHO POUKAZU vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a emailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání DÁRKOVÉHO POUKAZU. Následně mu bude na emailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání DÁRKOVÉHO POUKAZU zaslán změnový formulář.

3.5. V případě ztráty anebo odcizení DÁRKOVÉHO POUKAZU je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na provozovně Společnosti anebo elektronicky na adrese: info@resortsobotin.cz. Na žádost Držitele Společnost vystaví duplikát. Pro účely vystavení duplikátu DÁRKOVÉHO POUKAZU je Držitel povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, při změně příjmení po uzavření manželství rovněž oddací list) a dále sdělením telefonního čísla a emailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty, v opačném případě není Společnost povinna žádosti Držitele o vystavení duplikátu DÁRKOVÉHO POUKAZU vyhovět. Na základě žádosti a po ověření totožnosti Držitele Společnost původní ztracený anebo odcizený DÁRKOVÝ POUKAZ zruší, a k účtu Držitele přiřadí vystavený duplikát DÁRKOVÉHO POUKAZU. Vystavení duplikátu DÁRKOVÉHO POUKAZU je zpoplatněno dle ceníku služeb Společnosti. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem právnická osoba.

3.6. Způsob doručení DÁRKOVÉHO POUKAZU vybere zákazník během tvorby objednávky. Doručení e-mailem proběhne automaticky po potvrzení platby v GPE bráně. Doručení Českou poštou proběhne do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet Společnosti. 

IV. Vklad na RESORT CARD

4.1. Minimální vklad na RESORT CARD činí 1 000,- Kč.

4.2. Vklad na RESORT CARD lze provést v hotovosti nebo platební kartou anebo prostřednictvím zaměstnavatele.

V. Práva a povinnosti Držitele

5.1. Držitel má právo využívat veškeré služby, které Společnost nabízí a jsou obsahem zakoupeného DÁRKOVÉHO POUKAZU nebo RESORT CARD. 

5.2. Držitel je povinen seznámit se s provozně bezpečnostním řádem, který je k dispozici na každé provozovně Společnosti a dodržovat jej.

5.3. Držitel je povinen se v prostorech Společnosti chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Držitel bere na vědomí, že využívá služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili Držitelé vlastním jednáním, nedodržováním provozně bezpečnostního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti, ani za úrazy způsobené Držitelem jinými osobami. Společnost všem Držitelům před využitím služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

5.4. Držitel odpovídá za škodu na majetku Společnosti způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním a je tuto škodu povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností, řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození majetku je evidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

5.5. Do prostorů všech provozoven Společnosti je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné látky.

5.6. Držitel je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.

5.7. Na žádost Držitele může Společnost vyhovět a zrušit RESORT CARD. Za zrušení RESORT CARD je Společnost oprávněna požadovat úhradu administrativního poplatku dle platného ceníku Společnosti.

VI. Informace a souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

6.1. Podpisem listinného registračního formuláře dává Držitel /kontaktní osoba (je-li Držitelem právnická osoba) souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem vydání RESORT CARD nebo DÁRKOVÉHO POUKAZU. Poskytnutí osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek je podmínkou vydání RESORT CARD nebo DÁRKOVÉHO POUKAZU. Osobní údaje Držitele jsou zpracovávány po dobu členství Držitele RESORT CARD nebo platnosti DÁRKOVÉHO POUKAZU v rámci věrnostního programu spojeného s vydáním RESORT CARD nebo DÁRKOVÉHO POUKAZU, do odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování. Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Držitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům státní správy. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaný způsobem, popřípadě v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci Společnosti, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Držitel bere na vědomí, že má práva dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR).

6.2. Držitel má možnost souhlas se zpracováním jeho osobních údajů udělit Společnosti za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Souhlas může Držitel udělit v registračním formuláři pro účely vydání RESORT CARD nebo DÁRKOVÉHO POUKAZU. Udělení souhlasu je dobrovolné. Takto udělený souhlas je považován za souhlas udělený dle podmínek tohoto článku. 5.3. Držitel bere na vědomí, že má právo:

(i) požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se ho týkají; Držitel má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkajíc, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Společnost je povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Držitele je Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ii) Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracovávání doplnění neúplných osobních údajů;

(iii) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li Držitel souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(iv) na přenositelnost údajů Držitel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(v) vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu; Pokud Držitel vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost zpracování osobních údajů Držitele pro tento účel.

(vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména má-li Držitel pochybnosti o dodržování práv Společností, jakožto správcem osobních údajů);

(vii) další práva plynoucí z právní předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

6.3. Držitel má právo svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese Společnosti anebo na emailové adrese: info@resortsobotin.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání Držitelem. Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek Držitelem má za důsledek ukončení členství Držitele v rámci věrnostního programu a zrušení RESORT CARD ke dni účinnosti odvolání souhlasu. Ke dni zrušení RESORT CARD Společnost vyúčtuje vklad evidovaný na RESORT CARD Držitele.

6.4. Společnost se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů Držitele.

6.5. Souhlas Držitele/kontaktní osoby (je-li Držitelem právnická osoba) s využitím jeho emailové adresy/telefonního čísla k zasílání obchodních sdělení Společnosti lze kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu info@resortsobotin.cz anebo na adresu sídla Společnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky anebo ceník služeb. Nové znění obchodních podmínek, jakož i nový ceník budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti www.resortsobotin.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Držitel je oprávněn v této lhůtě písemně vypovědět smluvní vztah se Společností s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti, nesouhlasí-li se změnami obchodních podmínek, popřípadě se změnami ceníku služeb. Pokud tak Držitel neučiní, má se za to, že se změnami obchodních podmínek, resp. ceníku služeb souhlasí. Ke dni ukončení smluvního vztahu Společnost vyúčtuje vklad evidovaný na RESORT CARD Držitele.

7.2. K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

7.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2019